Het stamboek

Het stamboek Bleu du Maine is voortgekomen uit de Rasvereniging Bleu du Maine. Deze fokvereniging is opgericht op elf maart 1992.

In 2019 is de Vereniging officieel erkend door het RVO als Stamboek.

Het stamboek  is lid van de vereniging Federatie Buitenlandse NSFO Stamboekschapen. Bij deze Federatie zijn verenigingen/stamboeken  aangesloten die de handhaving en verbetering van buitenlandse schapenrassen nastreven.

Het stamboek stelt zich ten doel:
De handhaving en verbetering van het Bleu du Maine schaap en de behartiging van de belangen van de fokkers en houders daarvan.

Het stamboek tracht haar doel onder meer te bereiken door

 1. Naleving en instandhouding van het Regelement voor Deelname aan het stamboek 
 2. Het geven van voorlichting over het fokken en houden van Bleu du Maine schapen, niet allen ten aanzien van foktechnische maar ook ten aanzien van economische en financiële aspecten
 3. Aansluiting bij voornoemde Federatie
 4. Het instellen van afdelingen binnen de vereniging waarin houders en/of fokkers van een lid genoemd specifiek ras verenigd zijn
 5. Alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Binnen het stamboek is er een Foktechnische Commissie, benoemd door het bestuur en zij adviseert het stamboek over alle fokkerij aangelegenheden.

De foktechnische commissie heeft de volgende taken:

 1. Het keuren van de schapen en tot uiting van deze keuring door middel van punten op een ter beschikking gesteld keuringsformulier.
 2. Het opstellen van richtlijnen en procedures inzake fokkerij en houderrij.
 3. Het opstellen van technische programma’s voor o.a. premiering voor rammen en ooien
 4. Weegprogramma’s
 5. Registratie

Dit alles onder verantwoordelijkheid van het bestuur en bekrachtigd door de algemene leden vergadering.

De foktechnische commissie voert ook de jaarlijkse Najaarsinspectie uit. Deze inspectie is bedoeld om de verschillende exterieurkeuringen uit te voeren. Het wordt uitgevoerd in de periode vanaf augustus t/m eind december door de foktechnische commissie. Ieder bedrijf komt in deze periode in aanmerking voor een bedrijfsbezoek.

Daarnaast draagt de foktechnische commissie zorg voor keuringen, shows en andere evenementen welke door het Stamboek wordt georganiseerd.

Het stamboek is lid van De Nederlandse Schapen- en geitenfokkers Organisatie (NSFO). Dit is  een vereniging voor én van schapen- en geitenfokkers. Zowel het bestuur als de Raad van Toezicht bestaat volledig uit actieve schapen- en geitenhouders. Zij hebben als vereniging geen winstoogmerk. Kwaliteit, innovatie en klantgerichtheid zijn de kernwoorden voor hun dienstverlening:

 1. Registreren van schapen en geiten en hun afstamming
 2. Prestatieonderzoeken
 3. Fokwaarde berekening
 4. Bloed- en DNA onderzoeken van schapen en geiten
 5. Afgifte van dierengezondheidscertificaten

Alle leden uit het actieve ledenbestand en geabonneerd op NSFO-online kunnen op de site van het NSFO hun stallijst vinden en gerelateerd daaraan de deklijst invullen en geboortemeldingen doen. Op de sta lijst staan vermeld,  alle op het bedrijf aanwezige dieren met de meest recente foktechnische gegevens. NSFO voert alle taken ten aanzien van de registratie voor ons Stamboek uit.

Ieder jaar organiseert het Stamboek de Nationale Bleu du Maine Keuring op het Landgoed Marienwaerdt in Beesd.

Daarnaast is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarin alle voor de leden van belang zijnde zaken worden besproken en besluiten genomen. Aansluitend vindt er de Rammenkeuring plaats.

Treffers: 34

nl_NLNederlands